" /> " />

      tour

BoJartour © 2013 | Privacy Policy

 

BoJar

(+421) 

 

944 169 617

Autopožičovňa Liptovský Mikulaš

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Nažjomná  zmulvá  

Pre podpísanie zmulvy o   nájme auta sú  nevyhnutné  dva doklady, ktoré  potverdzujú osobu (zahraničný pas  a vodičský preukaz ). Avto bude nájomcovi odovzdané čisté,s plnou benzinovou nádržou,u zimnom obdobii  aj s nezamrzajúcou zmesou vyčistiné ochraniho skla.Najomca musi nájomné auto presne v takom istom stave vratiť v akom  si ho pozičal.

Podmienky zmulvý pod 24 hodinovou cenou sa rozumie 24 hodíny od momentu  začiatku nájmu.Pri oneskorenom vráteni viac ako 59 minút,je pokuta jednej 24 hodinovej sadzby  Firma je poviná zabezpečit´ klientovi náhradné auto alebo odvoz osób spojenych s najmom. Na miesto určenia firma pristavi auto,ktoré chce prenájomca s cieľom podpisaniá zmulvy,v urceny čas a na dohovorené miesto.Kde sa uskutočnil klient.

Firma umožni klientovi pred  podpísanim zmulvy vykonat´podrobnú  prehľiadku auta,a skušobnú jazdu.Klient musi zaplatiť chemicské  vyčistenie interiéru auta v pripade nadmerného znečestenia, ak sa to neda klasickým čisteniem .

Pre osoby do 21 rokov sa zaviadza  doplatok 10€ za deň. Klient je spolnomocnený  využivať automobil podľa jeho urcenia vyhradne pre svoje potreby.

Klient  je povinný oznámit´ firme  bez meškania uzniknutu škodu a nevyhnutnost´opravy auta , ktorú musi vykonat´firma . Pri nedodržani jeho povinosti klient  nesie zodpovednost´za škodu ktora  by mohla uzniknút v pripade neschopnosti alebo častkoveho využitia auta pre zavadu,o ktorej neinformoval majteľa.

Klient je poviny sledovat´aby auto nebolo  poškodené nepozornosťou a neopatrnosťou klienta v čase práce ale najmä chránit´auto pred ukradutim a zničeni. Klient nemá právo použivat´auto neobyčajnym sposobom a ako taxi .Klient nemože šoférovat´pod vplyvom alkohoľu alebo inych narkotik,v opačnom pripade sa zaväznuje v plnej mere nahradit´škodu spôsobenú  firme a tiež stratu zisku za 30  dni.

Klient je poviny informovat´ firmu o všetkych presunoch na automobile za hranicami Slovenskej Republiky,minimalne 1  deň do predu. Presun auta k zakaznikovi stoj 10€ . V pripade že sa automiobil vráti mimo miesta štalehó parkovania vymáha sa poplatok 10€ .

Pristavenie a vrátenie mimo parkovacieho miesta je možné len v okruhu 15 km ot Liptovskeho Mikulaša .Dodanie automobilu do druhych regionov sa plati podľa dohody .

Podmienky platenia: klient je poviný zaplatit´ platbu do predu za celý čas najmu auta .

Klient je poviny pri pozičani auta zaplatit peňažnú  zalohu 150-300€ , v závislosti od modelu auta.Zaplatene najmu a peňažnej zálohy nemožno uskutočnovat´ bankovou kartou.

Cesta do zahraničia:

 vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, bývalé štáty ZSSR

Poistenie. Všetky automobilové prostriedky spoločnosti  maju poistenie zodpovednosti za škodu spôsbenú pri používaní auta.To známena že pri vzniku poistného pripadu vinou druhého účastnika, klient je poviny zaplatit´ časť    poistnej zmulvy týkajceho hovarineho poistenia ktoré zahrňa poistenie ukradnuteho automobilu , pred vandalizmom  na celom uzemy Európy.Pri poškodeni ale bo ukradeni auta vinou klienta sa klient sa zaväzuje zaplatiť povinnú časť vyplývajucu zo zmulvy v hodnote 5% zo všeobečnej sumy potrebnej na aprávu auta alebo 5% zo  zostovajucej hodnoty auta no nie menej ako 200€ .Firma nenesié zotpovedaľnosť za batožinu a osobné veci ktoré sa nachádzajú v aute v čase jeho prenájmu .Poistenie pasažierov auta nie súčastkou cieny najmu no podlľa želanie klienta može byť doplnkovo  zariadené.

Používanie vozidla po dátume prenájmu je trestný čin neoprávneného užívania cudzieho motor. vozidla a každé prípadné

predlženie doby prenájmu musí mať písomnú formu ! Nevrátením vozidla prenajímatelovi ku dňu ukončenia prenájmu je si

nájomca vedomý že bude po 24hod podané trestné oznámenie. Vrátenie vozidla musí byť vyznačené na zmluve a podpísané prenajímatelom.

 

 

AG Slovexport

ičo:46 545 328 dič:2023597983

Stodolova 1877,03101 Liptovsky Mikulaš

                                         mobil:+421944169617,  +421917 679 359